TBL2015 PREVIEW: ภาคต้น

TBL2015 PREVIEW: ภาคต้น

TONES AND DEFINITION THE GAME IS FLOWING POETRY. TBL2015 PREVIEW: ภาคต้น อย่างแรกเลย ก็ต้องขอสารภาพบาป ว่าด้วยเรื่องการวิเคราะห์ ซีเกมส์ นะครับ…