Basketball GSB Hi-Tech Mekong Raptors TBL2018 บาสเกตบอล

ย้อนหลัง บาสเกตบอล GSB TBL2018 : Hi-Tech VS Mekong Raptors (27 May 2018)

Home / Clips / ย้อนหลัง บาสเกตบอล GSB TBL2018 : Hi-Tech VS Mekong Raptors (27 May 2018)

ย้อนหลัง บาสเกตบอล GSB TBL2018 : Hi-Tech VS Mekong Raptors (27 May 2018)

ควอเตอร์ที่ 1

ควอเตอร์ที่ 2

ควอเตอร์ที่ 3

ควอเตอร์ที่ 4