Basketball Black Scorpions GSB t-rex TBL2018 บาสเกตบอล

ย้อนหลัง การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2018 : Black Scorpions VS T-Rex (19 May 2018)

Home / Clips, Rerun / ย้อนหลัง การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2018 : Black Scorpions VS T-Rex (19 May 2018)

ย้อนหลัง การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2018 : Black Scorpions VS T-Rex (19 May 2018)

ควอเตอร์ที่ 1

ควอเตอร์ที่ 2

ควอเตอร์ที่ 3

ควอเตอร์ที่ 4