GSB TBL2017 บาสเกตบอล ผลการเเข่งขัน ย้อนหลัง

ย้อนหลัง…การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2017 :Leg1 คู่ที่1 Dunkin’s Raptors VS TGE (ไทยเครื่องสนาม) Q1 20/5/60

Home / Clips, Rerun / ย้อนหลัง…การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2017 :Leg1 คู่ที่1 Dunkin’s Raptors VS TGE (ไทยเครื่องสนาม) Q1 20/5/60

การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2017 :Leg1 คู่ที่1 Dunkin’s Raptors VS TGE (ไทยเครื่องสนาม) Q1 20/5/60

การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2017 :Leg1 คู่ที่1 Dunkin’s Raptors VS TGE (ไทยเครื่องสนาม) Q2 20/5/60

การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2017 :Leg1 คู่ที่1 Dunkin’s Raptors VS TGE (ไทยเครื่องสนาม) Q3 20/5/60

การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2017 :Leg1 คู่ที่1 Dunkin’s Raptors VS TGE (ไทยเครื่องสนาม) Q4 20/5/60