Basketball GSB PEA Basketball Club Playoffs TBL TBL2018 TGE ไทยเครื่องสนาม บาสเกตบอล

ย้อนหลัง การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2018 : 3rd Place : TGE ไทยเครื่องสนาม VS PEA Basketball Club (22 July 2018)

Home / Clips, Rerun / ย้อนหลัง การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2018 : 3rd Place : TGE ไทยเครื่องสนาม VS PEA Basketball Club (22 July 2018)

ควอเตอร์ที่ 1

ควอเตอร์ที่ 2

ควอเตอร์ที่ 3

ควอเตอร์ที่ 4