Basketball GSB Hi-Tech PEA Basketball Club Playoffs TBL TBL2018 บาสเกตบอล

ย้อนหลัง การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2018 : Playoffs (Game 3) : Hi-Tech VS PEA Basketball Club (18 July 2018)

Home / Clips, Rerun / ย้อนหลัง การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2018 : Playoffs (Game 3) : Hi-Tech VS PEA Basketball Club (18 July 2018)

ควอเตอร์ที่ 1

ควอเตอร์ที่ 2

ควอเตอร์ที่ 3

ควอเตอร์ที่ 4